Skip to Content

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

Z důvodu průběžných technických inovací a změn příslušného právního rámce je nutné, abychom následující podmínky užívání občas změnili a / nebo dodatkovali. Proto žádáme uživatele před každou návštěvou této webové stránky, aby přezkoumal podmínky užívání, a aby vzal v úvahu všechny jejich změny a / nebo dodatky.

Vzdělávání Authentic Beauty Concept

Při registraci do elektronického zákaznického vzdělávání "Authentic Beauty Concept" máte přístup k elektronickému vzdělávacímu materiálu. Ten obsahuje specifické informace o produktech Authentic Beauty Concept, např. slovník pojmů a technický manuál, webové semináře pro představování charakteristik produktů moderím způsobem, vzdělávací videa pro vizualizaci technik a služeb, podcasty a mnoho dalšího.

Smazáním vašeho osobního profilu  se můžete jednoduše odregistrovat 

ÚVOD

Tyto webové stránky vám přináší společnost Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Německo. Informace, které jsou k dispozici na těchto internetových stránkách o společnosti Henkel AG & Co. KGaA (dále jen "Henkel"), o přidružených společnostech Henkelu a třetích stranách, byly sestaveny s maximální péčí. Přesto nemůžeme zaručit úplnost a správnost uvedených informací. Společnost Henkel nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby v obsahu této webové stránky.

Přístupem na tyto stránky přijímáte bez omezení nebo výjimek následující Všeobecné obchodní podmínky webových stránek, které si můžete prohlížet nebo vytisknout.

Tato webová stránka a informace zde obsažené nejsou určeny ani schváleny pro použití v rámci Spojených států amerických nebo pro americké občany či obyvatele. Žádáme UVEDENÉ OSOBY, ABY KONTAKTOVALI LOKÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY HENKELU NEBO WEBOVÉ STRÁNKY PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ SPOLEČNOSTI HENKEL V USA.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

1. Autorské právo

Stránky našeho webu (obsah, struktura) jsou chráněny autorskými právy. Zejména reprodukce, úpravy, překlady, ukládání a zpracování v jiných médiích, včetně uchovávání nebo zpracování elektronickými prostředky, jsou chráněny autorskými právy. Jakékoli využití celku nebo části vyžaduje předchozí písemný souhlas firmy Henkel AG & Co. KGaA. Jakákoli reprodukce informací nebo dat, zejména používání textů nebo jejich částí nebo obrazových materiálů (s výjimkou tiskových fotografií společnosti Henkel) nebo jakékoli jiná využití nebo šíření, vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Henkel. Práva na šíření a rozmnožování vlastní společnosti Henkel.

Tiskové fotografie společnosti Henkel mohou být použity pouze pro redakční účely. Tiskové fotografie společnosti Henkel, které jsou reprodukovány a / nebo elektronicky upraveny pro redakční účely, musí obsahovat upozornění o autorských právech "© 2019 Henkel AG & Co. KGaA. Všechna práva vyhrazena." Opětovné vytištění je bezplatné, nicméně požadujeme kopii pro naše potřeby.

© 2019 Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Všechna práva vyhrazena

2. Ochranné známky

Logo Authentic Beauty Concept a všechny názvy produktů a / nebo skupiny produktů jsou registrované ochranné známky společnosti Henkel AG & Co. KGaA, jejích dceřiných společností, přidružených společností nebo poskytovatelů licencí. Jakékoli neoprávněné použití nebo zneužití těchto ochranných známek je výslovně zakázáno a představuje porušení zákona o ochranných známkách, autorských práv, jiných práv duševního vlastnictví nebo zákona o nekalé soutěži. 

3. Odmítnutí odpovědnosti za weby třetích stran

A. Tyto webové stránky obsahují odkazy (tj. "hypertextové odkazy") na jiné webové stránky provozované třetími stranami, jejichž obsah Henkel nezná. Společnost Henkel pouze zprostředkovává přístup na tyto webové stránky a nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich obsah. Naše odkazy na webové stránky třetích stran vám mají pouze usnadnit navigaci. Prohlášení zobrazená na propojených stránkách nejsou naše vlastní. Výslovně se distancujeme od jakéhokoli a veškerého obsahu jakýchkoli a všech stránek třetích stran, které jsou na našem webu odkazovány. Zejména nepřebíráme žádnou odpovědnost za porušení zákonných ustanovení nebo porušení práv třetích stran, ke kterým dochází na těchto stránkách.

B. Vlastníci webových stránek, na které je odkazováno z webových stránkách společnosti Henkel, jsou výhradně odpovědní za obsah těchto stránek, jakož i za jakýkoli prodej produktů nabízených na těchto stránkách a za zpracování jakýchkoli objednávek týkajících uvedeného.

C. Společnost Henkel nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli porušení autorských práv, ochranných známek nebo jiných práv duševního vlastnictví nebo osobnostních práv, ke kterým dochází na stránce přístupné přes hypertextový odkaz z našich stránek.

D. V případě objednávky nebo jakéhokoli jiného právního prohlášení týkajícího se transakce se uzavírá smlouva výlučně mezi uživatelem a vlastníkem příslušné webové stránky nebo nabízející stranou nebo osobou tam uvedenou, za žádných okolností však mezi společností Henkel a uživatelem. Vezměte na vědomí obecné obchodní podmínky příslušného dodavatele na hypertextovém odkazu.

E. Toto vyloučení odpovědnosti je platné pro všechny odkazy zobrazené na webových stránkách henkel.com a pro veškeré obsahy webových stránek, ke kterým je uživatel těmito odkazy směrován.

4. Všeobecné vyloučení odpovědnosti

Jakákoli odpovědnost společnosti Henkel za škody vyplývající z používání této webové stránky - bez ohledu na právní příčinu, včetně deliktu - se omezuje na škody způsobené úmyslem nebo hrubou nedbalostí. V rozsahu, v jakém existuje povinná odpovědnost společnosti Henkel v důsledku porušení podstatných smluvních povinností, je celková výše veškerých nároků na náhradu škody omezena na předvídatelné škody. Uvedené nemá vliv na odpovědnost společnosti Henkel podle platných zákonů o odpovědnosti za výrobek nebo na poskytnuté záruky. Výše uvedená omezení odpovědnosti se rovněž nevztahují na škody na životě, na zranění nebo újmy na zdraví člověka.

Společnost Henkel usiluje o to, aby její webové stránky neobsahovaly žádné viry, ale nedokáže zaručit jejich úplnou nepřítomnost. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste si před stažením dokumentů a dat zajistili odpovídající ochranu před viry (např. Pomocí antivirových scannerů).

Společnost Henkel nezaručuje, že služby nabízené na jejich stránkách jsou bez vad nebo chyb, ani negarantuje jejich dostupnost.

5. Prognózy a prohlášení o záměru

Výhledová prohlášení na této internetové stránce jsou provedena podle našich nejlepších znalostí a přesvědčení. Výsledky skutečně dosažené společností Henkel se však mohou výrazně lišit od těchto předpovědí, protože závisí na celé skupině faktorů konkurenční a makroekonomické povahy, které jsou v některých případech mimo kontrolu společnosti Henkel. Vyjma zákonných povinností měnit tato prohlášení, nemá společnost Henkel v úmyslu neustále aktualizovat všechny předpovědi obsažená na této webové stránce.

6. Produkty společnosti Henkel

Značky / produkty uvedené na této internetové stránce jsou příklady značek / produktů dostupných od firem společnosti Henkel po celém světě. Společnost Henkel nezaručuje, že značka / produkt, který je zobrazen, je k dispozici také ve vaší zemi.

RŮZNÉ
Tyto Všeobecné podmínky užití se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy Spolkové republiky Německo bez ohledu na Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží, jejíž použití je výslovně vyloučeno těmito Všeobecnými podmínkami. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy, pro veškeré spory týkající se těchto stránek je právním prostorem Düsseldorf, Německo. Pokud by některá ustanovení těchto Všeobecných podmínek užívání byla nebo se stala neplatná, nebude to mít vliv na platnost zbývajících ustanovení.

#AUTHENTIC­BEAUTY­MOVEMENT
O NÁS