Skip to Content

SALON FINDER – VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. VŠEOBECNE

Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., ďalej len Henkel, rešpektuje súkromie každej osoby, ktorá navštívi naše webové lokality. Teraz by sme vás radi informovali, aké typy údajov spoločnosť Henkel zhromažďuje a akým spôsobom ich používa. Zároveň sa tu dozviete, ako môžete uplatniť práva dotknutých osôb.. 

Na tejto stránke budú zverejnené akékoľvek zmeny tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Vďaka tomu sa môžete v ľubovoľnom okamihu informovať, aké údaje zhromažďujeme a akým spôsobom ich používame.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov neplatí pre webové lokality, ktoré sú dostupné prostredníctvom hypertextových prepojení z webových lokalít Henkel.

2. ZHROMAŽĎOVANIE, POUŽÍVANIE A SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Názov zodpovedného subjektu: HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Adresa zodpovedného subjektu: Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovensko

Henkel využíva osobné údaje najmä na sprístupnenie tejto webovej lokality používateľom a zabezpečenie jej riadneho fungovania a bezpečnosti. K ďalšiemu spracovaniu údajov dochádza výlučne na základe iných zákonných povinností či povolení, alebo ak príslušný používateľ na to udelil spoločnosti Henkel súhlas. 

Spoločnosť Henkel ukladá a spracováva údaje výslovne na nasledujúce účely:Keď používateľ navštívi webovú lokalitu, spoločnosť Henkel automaticky zhromažďuje a ukladá určité údaje. Medzi ne patrí: IP adresa alebo ID zariadenia priradené k príslušnému koncovému zariadeniu, ktoré potrebujeme na prenos požadovaného obsahu (napr. a najmä obsah, text, obrázky a produktové informácie, ďalej dátové súbory na stiahnutie atď.), aktivity používateľa v kontexte webovej lokality, typ príslušného koncového zariadenia, použitý typ prehliadača, ako aj dátum a čas použitia.

Spoločnosť Henkel uchováva tieto informácie najviac 7 dní na účel rozpoznania a riešenia prípadného zneužitia. 

Spoločnosť Henkel využíva tieto informácie tiež na zlepšenie prezentácie služieb, ich vlastností a funkcií, ako aj na všeobecné administratívne úlohy.

Okrem toho spoločnosť Henkel bez zbytočného odkladu vymaže alebo anonymizuje údaje o používaní vrátane IP adries, ak už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely.

Spracovanie a používanie údajov je založené na zákonných ustanoveniach, podľa ktorých sú takéto operácie oprávnené v prípade, že (1) je spracovanie nevyhnutné na poskytovanie webovej lokality; alebo (2) ak prevažuje oprávnený záujem spoločnosti Henkel zabezpečiť a zlepšovať funkčnosť a bezchybnú prevádzku webovej lokality a ak je táto prispôsobená potrebám používateľa.

Príjemcami zozbieraných údajov môžu byť členovia príslušných interných oddelení, ostatné spoločnosti prepojené so spoločnosťou Henkel, externí poskytovatelia služieb (napr. hostingové služby a správa obsahu, marketingové agentúry alebo iní poskytovatelia, ktorí sú tretími stranami, ak údaje potrebujú na poskytovanie príslušných služieb), orgány pri výkone svojich povinností a právomocí, napríklad ak o to oficiálne požiadajú alebo ak je to potrebné na vymedzenie, výkon a obhajobu práv spoločnosti Henkel, a súčasní a budúci nadobúdatelia spoločností Henkel v prípade obchodnej transakcie, napríklad predaja, fúzie alebo akvizície.

3.ĎALŠIE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Henkel môže spracovávať vaše nasledujúce údaje na účely propagácie vášho salónu vo Vyhľadávači salónov Authentic Beauty Concept na príslušnej webovej stránke Authentic Beauty Concept:

 • názov salónu
 • adresa
 • telefónne číslo
 • emailové adresy
 • otváracia doba
 • URL webové stránky
 • odkaz na profil salónu na sociálnej sieti
 • ponúkané služby
 • odkaz na rezervačnú platformu, ak sa používa

Henkel bude údaje uchovávať 12 mesiacov po poslednej objednávke alebo tak dlho, ako bude požadované v prípade, že bude platiť zákonná povinnosť uchovávať údaje

4. VAŠE PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY/ZODPOVEDNÁ OSOBA (DPO) 

Kedykoľvek môžete uplatniť právo na prístup k svojim údajom. Ak sú okrem toho splnené príslušné požiadavky, môžete uplatniť nasledujúce práva:

 • Právo na nápravu
 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo podat stížnost příslušnému orgánu pro dohled nad ochranou osobních údajů
 • Právo na přenositelnost údajů (od 25. května 2018)

Právo nesouhlasu
V případě činností týkajících se zpracování vašich osobních údajů, které jsou vykonávány na základě oprávněného zájmu společnosti Henkel, máte kdykoliv právo vznést námitku proti takovémuto zpracovávání vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Společnost Henkel přestane zpracovávat vaše údaje, neprokáže-li podstatný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování údajů slouží k uplatnění, výkonu, nebo obraně proti právním nárokům.

Pokud jste dali souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna.

V těchto případech, pokud máte jakékoliv další dotazy nebo přání v souvislosti s vašimi osobními údaji, zašlete e-mail či dopis na následující kontaktní údaje: HENKEL ČR, spol. s r.o., GDPR, Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8, (e-mail: dataprotectioncz@henkel.com).

#AUTHENTIC­BEAUTY­MOVEMENT
O NÁS