Skip to Content

SALON FINDER – PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. OBECNÉ

Společnost Henkel ČR s r.o., dále jen Henkel, respektuje soukromí každého, kdo navštěvuje naše webové stránky. Nyní bychom vás rádi informovali o typu údajů, které Henkel shromažďuje, a o způsobu jejich využití. Dozvíte se také, jak můžete uplatňovat práva subjektů údajů.

Veškeré změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů budou zveřejněné na této stránce. To vám umožňuje kdykoli se informovat o tom, jaké údaje shromažďujeme a jak je využíváme.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky přístupné prostřednictvím hypertextových odkazů na internetových stránkách společnosti Henkel. 

2. SHROMAŽĎOVÁNÍ, VYUŽITÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Název odpovědného subjektu: Henkel ČR s r.o.

Adresa odpovědného subjektu: Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8

Společnost Henkel používá osobní údaje především k poskytování těchto webových stránek uživatelům. Jakékoli další zpracování osobních údajů probíhá pouze na základě jiných zákonných povinností nebo povolení nebo pokud příslušný uživatel dal souhlas společnosti Henkel.

Společnost Henkel ukládá a zpracovává osobní údaje speciálně pro tyto účely:Když uživatelé navštíví webové stránky, Henkel automaticky shromažďuje a ukládá určité údaje. Patří sem: IP adresa nebo ID zařízení přidělené příslušnému koncovému zařízení, které potřebujeme pro přenos požadovaného obsahu (např. zejména obsahu, textů, obrázků a informací o produktu, jakožto i datových souborů poskytovaných ke stažení atd.), aktivita uživatelů v kontextu webové stránky, typ příslušného koncového zařízení, použitý typ prohlížeče a také datum a čas použití.

Henkel tyto informace uchovává maximálně 7 dní pro účely rozpoznání a sledování zneužití.

Henkel tyto informace využívá také pro zlepšení prezentace služeb, jejich funkcí a vlastností i pro obecné administrativní úkony. 

Kromě toho Henkel bez zbytečného odkladu vymaže nebo anonymizuje údaje o používání, včetně IP adres, jakmile již nejsou potřebné pro výše uvedené účely.

Zpracování a využívání údajů je založené na zákonných ustanoveních, která tyto operace odůvodňují tím, že 1) zpracování je nezbytné pro poskytnutí internetové stránky, nebo 2) Henkel má převažující oprávněný zájem na zajištění a posílení funkčnosti a bezchybného provozu internetové stránky, která je přizpůsobená potřebám uživatelů.

Mezi příjemci shromážděných údajů mohou patřit členové odpovědných interních oddělení, další přidružené společnosti společnosti Henkel, externí poskytovatelé služeb (např. pro hosting a správu obsahu, marketingové agentury, další poskytovatelé třetích stran, pokud je to nutné pro služby, které poskytují), úřady při výkonu jejich příslušných povinností a pravomocí, například v případě oficiální žádosti z jejich strany, nebo pokud je to nezbytné pro stanovení, výkon nebo obranu práv společnosti Henkel, a stávající nebo budoucí nabyvatelé společností Henkel v případě obchodní transakce, jako je prodej, fúze nebo akvizice.

3. DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Henkel může zpracovávat vaše následující údaje pro účely propagace vašeho salonu ve Vyhledávači salonů Authentic Beauty Concept na příslušné webové stránce Authentic Beauty Concept:

 • název salonu
 • adresa
 • telefonní číslo
 • emailové adresy
 • otevírací doba
 • URL webové stránky
 • odkaz na profil salonu na sociální síti
 • nabízené služby
 • odkaz na rezervační platformu, pokud se používá

Henkel bude údaje uchovávat 12 měsíců po poslední objednávce nebo tak dlouho, jak bude požadováno v případě, že bude platit zákonná povinnost uchovávat údaje

4. VAŠE PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ / INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ

Právo na přístup ke svým osobním údajům můžete uplatnit kdykoli. Kromě toho, jsou-li splněny příslušné požadavky, můžete uplatnit tato práva:

 • Právo na nápravu
 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo podat stížnost příslušnému orgánu pro dohled nad ochranou osobních údajů
 • Právo na přenositelnost údajů (od 25. května 2018)

Právo nesouhlasu
V případě činností týkajících se zpracování vašich osobních údajů, které jsou vykonávány na základě oprávněného zájmu společnosti Henkel, máte kdykoliv právo vznést námitku proti takovémuto zpracovávání vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Společnost Henkel přestane zpracovávat vaše údaje, neprokáže-li podstatný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování údajů slouží k uplatnění, výkonu, nebo obraně proti právním nárokům.

Pokud jste dali souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna.

V těchto případech, pokud máte jakékoliv další dotazy nebo přání v souvislosti s vašimi osobními údaji, zašlete e-mail či dopis na následující kontaktní údaje: HENKEL ČR, spol. s r.o., GDPR, Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8, (e-mail: dataprotectioncz@henkel.com).

 

#AUTHENTIC­BEAUTY­MOVEMENT
O NÁS